مجمع عمومی فوق العاده (نوبت اول) و مجمع عمومي عادي سالانه (نوبت دوم) این شرکت ساعت 10 صبح روز جمعه
مورخ 22/10/96 در کانون شهیدرجایی  بروجرد برگزار مي گردد.
 
دستور جلسه: مجمع عمومی فوق العاده (نوبت اول)
تصویب اساسنامه جدید
تغییر محل (تغییر نشانی در یک واحد ثبتی)
افزایش سرمایه
دادن مأموریت به هیأت مدیره جهت ثبت مصوبات قانونی
توضیح :   جلسه مجمع عمومی فوق العاده (نوبت اول)  با حضور دو سوم اعضا رسمیت پیدا می کند.
=============
دستور جلسه:   مجمع عمومي عادي سالانه (نوبت دوم)
–  استماع گزارش هیأت مدیره در خصوص عملکرد شرکت تعاونی
 -  تصویب ترازنامه و صورت های مالی منتهی به اسفندماه سال مالی (1391،1392،1393،1394،1395)
 -  انتخاب بازرسان اصلی و علی البدل
 -  دادن مأموریت به هیأت مدیره جهت ثبت مصوبات قانونی
 
توضیح :    جلسه مجمع عمومي عادي سالانه (نوبت دوم) با هر تعداد  از سهامداران رسمیت پیدا می کند.