به اطلاع کلیه همکاران محترم فرهنگی عضو تعاونی مصرف فرهنگیان بروجرد میرساند مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت دوم روز سه شنبه 1397/5/9 ساعت 10 صبح در سالن شاهد واقع در میدان بهشت برگزار خواهد شد لذا از کلیه همکاران فرهنگی عضو تعاونی دعوت میشود در این مجمع شرکت فرمایند.

با تشکر