0پشتیبانی

تالار

تالاربیستون پارکینگ اختصاصی به صورت اقساط بدون سود

تالاربیستون
پارکینگ اختصاصی
به صورت اقساط بدون سود
ظرفیت۶۰۰ نفر
تلفن:۰۹۱۶۷۴۸۱۹۱۷شیرویه و۰۹۱۶۷۰۸۴۰۶۲عیناویی.

ابتدای گلدشت.اولین تالار سمت چپ.