به فروشگاه فرهنگیان بروجرد خوش آمدید
0پشتیبانی
تالاربیستون
پارکینگ اختصاصی
به صورت اقساط بدون سود
ظرفیت۶۰۰ نفر
تلفن:۰۹۱۶۷۴۸۱۹۱۷شیرویه و۰۹۱۶۷۰۸۴۰۶۲عیناویی.

ابتدای گلدشت.اولین تالار سمت چپ.